Verkoopsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Art. 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan en diensten geleverd door CREACTIV bvba, met vennootschapszetel te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 9/3 en met ondernemingsnummer 0568.893.815 (hierna: CREACTIV). Zij hebben voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de cliënt. Afwijkingen op en aanvulling aan deze algemene voorwaarden (vb. op de factuur of op de offerte) zijn slechts bindend indien deze door CREACTIV schriftelijk aanvaard werden.

Offerte en orderbevestiging

Art. 2 De bestekken en prijsoffertes opgesteld door CREACTIV zijn slechts geldig tot en met de daarop voorziene vervaldatum. Wanneer de cliënt het bestek of de prijsofferte niet aanvaardt binnen deze aangegeven termijn, zal CREACTIV haar bestekken of prijsoffertes kunnen aanpassen. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt de offerte ongewijzigd ondertekent en terugzendt naar CREACTIV.

Offerte en orderbevestiging

Art. 3 CREACTIV verbindt er zich toe binnen de door haar opgegeven leveringstermijn op te leveren. Hierbij wordt uitzondering gemaakt voor vertraging veroorzaakt door de eigen houding / bijkomende vragen van de cliënt, die een tijdige oplevering onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken (zie o.a. artikel 16) en overmacht (artikel 12).
Bij gebreke aan tijdige oplevering zal de cliënt CREACTIV aangetekend in gebreke stellen om op te leveren binnen de maand. Opnieuw is CREACTIV hiertoe niet gebonden in geval van de eigen houding / bijkomende vragen van de cliënt die een tijdige oplevering onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken (zie o.a. artikel 16) en overmacht (artikel 12).

Art. 4 CREACTIV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gevallen van niet-uitvoering die het gevolg zijn van omstandigheden of oorzaken buiten haar redelijke controle, met inbegrip van, doch zonder beperking, staking, lock-out, handelen of verzuim of het door een derde partij (uitgezonderd onderaannemers) in gebreke blijven om samen te werken, brand of een andere gelijksoortige toevalligheid, overmacht, epidemie, oorlog of andere gewelddaden of eender welke wet, bevel of vereiste van gelijk welke regeringsinstantie of overheid.

Art. 5 Indien CREACTIV zich verbindt tot het leveren van diensten, prestaties of producten dient, uitgezonderd andersluidende overeenkomst, 45% betaald te worden bij de ondertekening van de offerte/bestelbon, 45% na de eerste oplevering van de prestatie of de dienst en 10% bij de oplevering of de voltooiing ervan.

Annulatie van bestelling of verbreking overeenkomst

Art. 6 Bij annulering van de bestelling of verbreking van de overeenkomst zijn de vergoedingen die reeds verschuldigd waren vóór de beëindiging van de overeenkomst (reeds gefactureerd en nog te factureren) betaalbaar, onverminderd de toepassing van artikel 8. Daarenboven is de cliënt een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van € 125,- en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de cliënt afzonderlijk aangerekend.

Vergoeding, facturatie en betaling

Art. 7 De vergoeding wordt vastgesteld in de offerte. Wanneer na aanvaarding van de offerte de cliënt wijzigingen wenst aan te brengen aan de opdracht, de scope en/of de functionaliteiten, zullen deze bijkomende opdrachten in regie worden uitgevoerd aan het opdat moment geldend uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Art. 8 Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 10% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,-. Ten laste van de cliënt komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die CREACTIV, als gevolg van de niet nakoming door de Cliënt van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Art. 9 Elke factuur van CREACTIV is door de cliënt definitief aanvaard indien deze niet binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en uitsluitend aangetekend geprotesteerd is. De cliënt zal hierbij steeds de datum en nummer van de factuur dienen te vermelden in zijn schrijven.

Art. 10 Bij niet-betaling behoudt CREACTIV zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten op te schorten totdat de cliënt de vervallen factuur heeft betaald, alsook het recht voor om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In dit laatste geval zal CREACTIV de cliënt aangetekend in gebreke stellen. Bij gebreke aan betaling door de cliënt binnen een termijn van 15 dagen zal CREACTIV de cliënt opnieuw aangetekend verwittigen dat zij de overeenkomst tussen partijen als buitengerechtelijk ontbonden acht, met voorbehoud voor de inning van de openstaande facturatie. In geval van buitengerechtelijke ontbinding kan de cliënt geen aanspraak maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enige schadevergoeding.

Art. 11 CREACTIV behoudt zich tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de cliënt.

Art. 12 Zolang de geleverde diensten niet integraal werden betaald door de cliënt, blijven zij eigendom van CREACTIV. De overdracht van broncode en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de website, vindt pas plaats nadat de volledige som van het contract betaald is.

Intellectuele eigendomsrechten

Art. 13 De cliënt aanvaardt dat de intellectuele eigendomsrechten op de opbouw en het concept van de website niet zal worden overgedragen. Voor zover hierop intellectuele eigendomsrechten rusten, zal de cliënt wel een niet-exclusief gebruiksrecht op krijgen.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de cliënt afzonderlijk aangerekend.

Art. 14 De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp en inhoud van de door CREACTIV gecreëerde website worden wel overgedragen aan de cliënt, na volledige betaling. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en – vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld.

Art. 15 De cliënt verkrijgt eveneens een niet-exclusieve licentie op alle voor de website gebruikte codes, het content management systeem (CMS), met inbegrip van de broncode. De gebruikslicentie geldt voor de duur van de overeenkomst. Bij de beëindiging van de overeenkomst zal de cliënt de inhoud van de website ontvangen, doch niet de daarachterliggende CMS en technologie zodat de website niet meer actief kan zijn.

Art. 16 Indien CREACTIV foto’s of materiaal gebruikt waarop intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, zal zij de cliënt hier steeds over informeren en het nodige doen om een gebruikslicentie op deze werken te verkrijgen. De voorwaarden van deze gebruikslicentie zijn evenwel steeds afhankelijk van deze derde partij en moeten door de cliënt gerespecteerd worden.

Hostingservices en domeinnamen

Art. 17 Voor de hosting werkt CREACTIV samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de overeenkomst met deze partner, die deze overeenkomst kan aanpassen of wijzigen. Op eerste verzoek van de cliënt bezorgt CREACTIV een kopie van de actuele versie van de service level agreement met de hostingpartner.

Art. 18 CREACTIV neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ‘downtime’ van de door haar gehoste producten, vermits CREACTIV zelf geen controle heeft over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn. CREACTIV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (Hackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten).

Art. 19 De door CREACTIV geleverde hosting pakketten, domeinnamen, of andere recurrente diensten (zoals niet-limitatief contentmarketing, e-mailmarketing, onderhoud sociale media) en “software as a service” formules worden aangeboden voor een periode van 1 jaar. Deze periode wordt automatisch verlengd met een periode van 1 jaar bij het verstrijken ervan behalve bij schriftelijke opzegging uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de aangevatte periode.

Aansprakelijkheid

Art. 20 CREACTIV kan enkel aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de cliënt voor de bewezen en werkelijk geleden directe schade die voortvloeit uit de overeenkomst en die aan haar te wijten is. CREACTIV is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals de bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen.

Art. 21 De eventuele schadevergoeding zal in geen geval groter zijn dan het totaalbedrag der diensten zoals zij werden gefactureerd aan de cliënt.

Art. 22 CREACTIV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van foto’s en andere materialen of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de cliënt.

Art. 23 CREACTIV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een technische, toevallige, opzettelijke, onopzettelijke, grove of nalatige fout van de toeleverancier. CREACTIV verbindt zich ertoe ondersteuning en advies te geven aan de cliënt waar mogelijk en voorziet in passende stappen tegen de toeleverancier.

Garantie

Art. 24 CREACTIV staat in voor de oplossing van alle gebreken die door een fout van CREACTIV zijn ontstaan in het kader van een door haar geleverd project en die aan het licht zouden komen na de aflevering/oplevering van de producten of diensten in kwestie. Deze gebreken dienen door de cliënt schriftelijk en uitsluitend aangetekend gemeld te worden en dit uiterlijk 3 maanden na de oplevering/voltooiing van de diensten of producten. Na het verstrijken van deze termijn is CREACTIV niet meer gehouden aan deze clausule. Voormelde gehoudenheid in hoofde van CREACTIV komt te vervallen indien blijkt dat een andere ontwikkelaar aan het project werkt/heeft gewerkt. CREACTIV zal tenslotte ter zake ook niet aangesproken kunnen worden door de cliënt indien blijkt dat de vastgestelde fouten het gevolg zijn van aanpassingen door de cliënt zelf uitgevoerd na overdracht van de broncode en voltooiing van het project door CREACTIV. De eventuele kosten die in hoofde van CREACTIV gepaard zijn gegaan met het opsporen van gebreken, waarvan achteraf blijkt dat zij te wijten zijn aan een derde/de cliënt zullen door CREACTIV verhaald worden op de cliënt.

Werken van derden

Art. 25 Alle content, grafisch materiaal of logo’s waarvan geen vermelding werd opgenomen in de offerte van CREACTIV (en dus niet door CREACTIV geproduceerd wordt) dient door de cliënt uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de werken worden geleverd. Indien dit niet gebeurt zullen de gehele werken vertraging oplopen en is CREACTIV daardoor genoodzaakt een extra kost van 20% van het totale factuurbedrag aan te rekenen.

Art. 26 De cliënt garandeert dat het geleverde grafische materiaal en gerelateerde documentatie geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden, en dat hij volledig bevoegd is de in deze overeenkomst bedoelde rechten te verlenen. De cliënt vrijwaart CREACTIV voor schade die voor CREACTIV het gevolg is van beweerde inbreuk op zodanige rechten van derden.
In het geval van een inbreuk of beweerde inbreuk als in het vorige lid bedoeld of naar het oordeel van de cliënt een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zou kunnen voordoen, is de cliënt gerechtigd het geleverde grafische materiaal en bijhorende documentatie te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven en aan de functionele eigenschappen van de Website zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan.
Als een inbreuk als in het vorige lid bedoeld is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak welke in kracht van gewijsde is gegaan en uitvoerbaar is in het land waar CREACTIV is gevestigd, en het blijkt dat een vervanging of wijziging niet mogelijk is zonder wezenlijke afbreuk aan de functionele eigenschappen of gebruiksmogelijkheden van de Website, is CREACTIV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Verwerking van persoonsgegevens

Art. 27 Het is mogelijk dat in kader van de opdracht CREACTIV websites, promotiefilms, – brochures of ander materiaal maakt op instructie van de cliënt waarin persoonsgegevens van werknemers of aangestelden van de cliënt verwerkt worden. De cliënt is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens zoals bezorgd aan CREACTIV.

Art. 28 De cliënt verzekert hierbij dat hij de relevante betrokkenen afdoende geïnformeerd heeft over hun rechten en plichten en garandeert dat de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de doorgifte aan CREACTIV, gebeurt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Art. 29 De cliënt verzekert eveneens dat hij de relevante betrokkenen op de hoogte brengt van het feit dat het materiaal ook op de website van CREACTIV kan geplaatst worden en kan gebruikt worden voor de eigen commerciële doeleinden van CREACTIV.

Art. 30 De cliënt zal CREACTIV vrijwaren voor elke schadevergoeding of boete die CREACTIV zou moeten betalen aan derden ingevolge inbreuken op de AVG.

Art. 31 CREACTIV verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens die haar ter beschikking gesteld werden door de cliënt enkel te gebruiken in overeenstemming met de instructies van de cliënt en volgens deze algemene voorwaarden. Voor meer informatie over het privacybeleid van CREACTIV, wordt verwezen naar de website.

Gebruik van de diensten en referenties

Art. 32 Omdat CREACTIV geen gebruikers willen uitsluiten, zijn onze websites te bekijken vanaf Internet Explorer 6. Let wel op: de website zal leesbaar zijn, zonder foutboodschappen. De visuele pracht en praal wordt achterwegen gelaten omdat de aanpassingen voor deze browsers té veel tijd in beslag nemen. Indien de cliënt van CREACTIV dit wenst, wordt dit apart opgenomen in de offerte. Voor Internet Explorer 7 geldt hetzelfde verhaal: de website is zichtbaar zonder meer. Indien de cliënt van CREACTIV dit wenst, wordt dit apart opgenomen in de offerte. Vanaf Internet Explorer 8 ondersteunen we het “volledige ontwerp” van de website, met één uitzondering: CSS 3 codes die niet ondersteund worden (codes voor afgeronde hoeken, kleurovergangen, schaduw, enz.) worden niet vervangen door afbeeldingen. De website kan er op deze versie nét iets anders uitzien dan op de nieuwere varianten. Ook hier wordt een aparte offerte gemaakt indien de cliënt van CREACTIV BVBA dit wenst.

Art. 33 Het is de cliënt in geen geval toegestaan aangekochte diensten te gebruiken voor onrechtmatig, strafbare gedragingen of voor handelingen strijdig met de openbare orde en goede zeden.

Art. 34 De cliënt gaat ermee akkoord dat het door CREACTIV uitgevoerde werk wordt opgenomen in de referentieportfolio en/of website van CREACTIV.

Algemeen

Art. 35 Indien CREACTIV nalaat een bepaald recht opgenomen in deze voorwaarden uit te oefenen, zal dit geen enkele impact hebben op haar recht om deze voorwaarde in een later stadium na te streven met de cliënt. De nietigverklaring van een clausule of een deel van een clausule van deze voorwaarden, heeft geen invloed op de andere clausules of delen van clausules. Het nietig verklaarde deel moet indien mogelijk worden vervangen door een rechtsgeldig en economisch gelijkwaardig voorschrift.

 

Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Art. 36 De overeenkomst tussen CREACTIV en de cliËnt is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.